Ortnamn

Valkebo härad

Ortnamn i Valkebo härad

Ortnamn är fascinerande och svårfångade företeelser. Genom århundraden har det uppenbarligen funnits ett behov av att namnge olika platser. Ibland kan man lätt, och rätt säkert, säga vad som givit upphov till ett visst ortnamn. I andra fall är det omöjligt att ens börja gissa. I vissa fall tror man, särskilt med dagens "glasögon" att ett visst ortnamn betyder en sak, men söker man sig tillbaka i tiden så kan både namnformen ha förvanskats betydligt, och betydelsen av namnet också förändrats eller helt fallit i glömska.


Vi är absolut inga experter på namnforskning utan har här bara velat ge exempel på vad en del av ortnamnen inom Valkebo härad kan ha för betydelse. Hur gamla är namnen? Hur har de uppkommit? De ortnamn vi tagit upp här är ett personligt urval av ortnamnen inom häradet.


Sammanställning är huvudsakligen ordnad efter de olika socknarna, men vissa generella namnelement diskuteras för sig, som t ex efterleden -stad och -inge.


Huvudsakligen har vi använt oss av de rätt populärvetenskapliga arbetena Ortnamn i Östergötland av Gösta Franzén från 1982 och den lite moderna Svenskt ortnamnslexikon utgiven 2003 av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). Bakom båda arbetena finns bl a professorn Thorsten Andersson som också en gång i tiden (1965) disputerade på en avhandling kallad Svenska häradsnamn, och då särskilt studerade östgötska häradsnamn. Från denna skrift har vi också hämtat en del uppgifter.


Valkebo

Varför inte börja med själva häradsnamnet. Första kända belägg för detta namn förefaller vara formen Walkabohaerad från 1301 i avskrift. Efterleden -bo  är lite besvärlig redan den. Dels kan -bo(a) vara en genitivform av det fornsvenska -boar, dvs numera -bor. Dels kan -bo vara ett substantiv, dvs avse en boplats eller boning. Slutligen kan -bo också vara en försvagad form av den vanliga efterleden -boda som avser någon form av bod, vanligen bodar hemmahörande i det gamla jordbruket.


I fallet med Valkebo härad beskriver Thorsten Andersson i sin avhandling hur man gått från att tänka sig Valkebo som ett namn sprunget ur personnamnet Valke och den ovannämnda sista varianten på -bo. Andersson konstaterar i sin avhandling att Valkebo istället är ett "primärt häradsnamn med inbyggarnamn i gen.pl. som förled". Dvs Valkebo bör istället snarare tolkas som ett namn som avser "dem som hade en samlingsplats som kallades Valke, en bildning till valk som höjdbeteckning", detta sistnämnda citat hämtat ur Svenskt ortnamnslexikon. Förleden Valk- är vad det verkar mycket ovanlig i Sverige, men Andersson hänvisar i just detta fall särskilt till ...
Copyright Henrik Mosén och Bo Lindwall 2011-2019

Vill du köpa boken Valkebo härads nämndemän 1625-1725?

- klicka på bilden!

(325:- inkl frakt)

Vill du köpa boken Östgötska bonderiksdagsmän?

- klicka på bilden!

Hembygds-föreningar mm